Wat doet de Stichting SBBO?

  • Schuldhulpverlening
  • Budgetcoaching
  • Beheer
  • Ombudsman/vrouw

De eerste stap is de moeilijkste! Vraag nu om hulp bij

problematische schulden of problemen met de overheid

en instanties zoals de fiscus, de dienst toeslagen, uw zorgverzekeraar of andere instanties waar u zelf niet meer uitkomt. Hulp is slechts één muisklik verwijderd...

 

Het enige wat u hoeft te doen is ons antwoordformulier in te vullen , of u belt of mailt ons gewoon. Na een gratis intakegesprek hoort u direct of wij u verder kunnen helpen. Wij onderscheiden ons van elke andere organisatie, door een snelle analyse van uw zaak. Dus geen lange wachttijden waardoor de hulp te laat op gang komt, zoals nu te vaak het geval is. Bij ons wordt u direct geholpen! Met een no-nonsense aanpak met als doel "voorkomen is beter dan genezen". Dus trek op tijd aan de bel als zaken uit de hand dreigen te lopen om wat voor reden dan ook! Dan voorkomt u drie jaar in de WSNP. Dus wacht niet langer en bel !! Tussen 12.00 -21.00 026-3798368 & 06-8744 7972 of
06-1183 8179 


Beleidsplan 2017

Hoe is stichting SBBO ontstaan?

De stichting SBBO is in 2016 opgericht. Het idee is ontstaan bij de voorzitter uit persoonlijk initiatief en is volledig uit eigen vermogen tot stand gekomen en gefinancierd. De stichting heeft geen betaalde mensen in dienst en werkt voornamelijk met vrijwilligers . Specialistische kennis wordt voor zover mogelijk pro deo ingehuurd of uitbesteed aan derden.

 

BESTUUR:

Het bestuur bestaat uit drie bestuursleden; de Voorzitter Dhr. Ton Hovestadt , de secretaris Mevr. Trudy Polman-Peters en de penningmeester Mevr. Danielle Willemze .Het bestuur is gezamenlijk bevoegd en het vermogen in de stichting wordt beheerd door het voltallige bestuur. Elk bestuurslid is gemachtigd tot een bedrag van € 500 per transactie eenmaal per maand. Alle andere uitgaven, zonder beperkingen, worden tenminste door twee bestuursleden beslist.

Taakstelling van het bestuur:

 De Voorzitter organiseert full time alle werkzaamheden en doet huisbezoeken, alleen of met een vrijwilliger/ster.  Hij stuurt de vrijwilligers aan en overlegd met hen in detail over de gang van zaken in een dossier. Waar nodig besteed hij een dossier volledig uit aan een vrijwilliger/ster. Voor specifieke fiscale kennis is er een vrijwilliger en voor gecompliceerde zaken zet de voorzitter samen met een externe intermediair een plan van aanpak op. Er is een vaste advocaat Die pro deo adviezen geeft en eventuele procedures aanspant. 

 De secretaris Mevr. Trudy Polman - Peters , doet wat van een secretaris wordt verwacht en dat is voor de stichting de hele administratie bijhouden , zij doet dat ook 100 % op basis van vrijwilligheid.

 De penningmeester doet wat van een penningmeester wordt verwacht n.l de in en uitgaven bijhouden en controleren  en

 

eenmaal per jaar samen met het voltallige bestuur de jaarstukken opstellen en controleren en fiatteren voor publicatie bij de KvK en de fiscus .

 

DOELSTELLINGEN:

De belangrijkste doelstellingen van de stichting is VOORKOMEN DAT MENSEN IN DE WSNP terecht komen. Dit doen zij door binnen 24 uur na een aanmelding een stabilisatie overeenkomst aan te gaan voor tenminste 3 maanden. Op deze manier kunnen zij direct ingrijpen, daar waar zaken mis gaan.

Een van de doelstellingen voor 2017 zal bestaan uit het organiseren van z.g inloop dagen / avonden op een locatie in Arnhem

 

Zorg Boerderij / wijkcentrum  De Kroon aan de Randweg 2 in Arnhem (De Laar) . Zie voor data de info verder op deze pagina .

De stichting beheerd zo nodig ook  onroerende en roerende goederen, zonder beperkingen, tegen een vaste vergoeding zonder winstoogmerk, puur kosten dekkend, en treed indien gewenst op als bewindvoerders,  al dan niet aangesteld door de rechtbank en/of via notariële akten .

De stichting opteert een ombudsman functie bij ingebruikname van een kantoor ruimte in 2017 voor alle zaken die misgaan bij de uitvoering van de SHV  zowel bij gemeenten, bij de rechter, en bij bewindvoerders. 

De stichting financiert opleidingen voor vrijwilligers voor de opleiding Budget Coach en/of bewindvoerder.

 

VRIJWILLIGERS: 

De stichting maakt gebruik van een aantal vrijwilligers die in training zijn bij een call center met als doel het werven van fondsen voor het uitvoeren van de werkzaamheden en de doelen van de stichting. Het nog te verwerven vermogen van de stichting zal ten eerste worden aangewend voor aansluiting bij het NVVK en via aansluiting bij de stichting derden gelden

zal het vermogen worden beheerd.

De stichting heeft een vrijwilligster aan zich mogen binden die de opleiding "schuldhulpverlener" heeft gevolgd, Mevr Anja IJzendoorn.

Sinds februari 2016 mogen wij ook op de inzet van Lambert Tabois rekenen als specialist voor het invullen van de IB aangiften van uitsluitend particulieren. Voor zaken/geschillen met instanties mogen wij rekenen op de inzet van Lambert, van het ervaren kantoor van Mr. ACR Molenaar Te Amstelveen.

Dhr Rob Luitjens is recent toegetreden als onafhankelijk adviseur inzake publieke zaken met de overheid in het algemeen. 

 

Wij zijn altijd op zoek naar meer enthousiaste vrijwilligers die ons willen helpen en steunen. Bijvoorbeeld met een gratis ruimte voor de inloopavonden, deze moeten we nu huren, of een plek om mensen te ontvangen. Dit kan een ruimte in een school zijn, een verenigingsgebouw, kerk of andere stichting etc.

Maar we zijn ook blij met mensen die willen collecteren of een andere actie op touw willen zetten om gelden binnen te halen. Aanmelden op deze site of bij het bestuur. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. 

 

DONEREN en SPONSORING:

Sinds Juli 2017 kan gedoneerd worden aan de stichting SBBO middels het donatieplatvorm Donate2Shop.com, één van onze vrijwilligers, Anja IJzendoorn, heeft dit project geopend.

Doneren kunt u middels de link op het tabblad "Doneren" of via de url: https://www.donate2shop.com/sbbo

Er is ook een mogelijkheid om te doneren op www.whynot.nl de grootste site voor goede doelen klik op noodhulp en op sbbo en u vind ons.

Voor sponsoring s.v.p uw mail en telefoonnummer en we nemen binnen 24 uur contact met u op.

 

EIGEN VERMOGEN:

Stichting SBBO krijgt geen subsidie en is dus afhankelijk van donaties. Het te verwerven vermogen is hard nodig en zal voornamelijk worden ingezet als borgstelling aan particulieren voor het aanvragen van een krediet bij de sociale banken. Op deze manier kunnen wij via de minnelijke weg tot een oplossing komen,  zonder tussenkomst van de rechter. Dit kan echter pas gerealiseerd worden als de Stichting een eigen vermogen heeft opgebouwd, wat afhangt van donaties en fondsen werving.

Cliënten met een te hoge schuldenlast zullen worden doorverwezen naar de gemeentelijke loketten voor SHV.  

Separaat aan fondsen werving spant de stichting zich nu ook in voor het verwerven van een subsidie vanuit de overheid

Rijks , gemeente , en Provincie , als aanvulling op de reguliere SHV .

Het vermogen van de stichting zal na aftrek van de normale wettelijk toegestane percentage voor overhead kosten bij de behorende ANBI STATUS, VOLLEDIG WORDEN AANGEWEND VOOR SANERING VAN SCHULDEN VAN PARTICULIEREN

 

EN ZAL NOOIT KUNNEN WORDEN AANGEWEND VOOR SALARISSEN VAN MANAGERS EN ADVISEURS.

 

STATUTEN EN JAARSTUKKEN: 

De statuten zijn ter inzage bij de Kvk te Arnhem en zijn volledig afgestemd op de hier omschreven doelen van de stichting

De jaarstukken over 2016 zullen medio 2017 ter inzage liggen bij de KvK in Arnhem.

 

 

ANBI STATUS: 

Gezien de premature status van de stichting zal pas volgend jaar deze status aangevraagd kunnen worden. Het is een wettelijke verplichting om over het boekjaar 2017 inzage te kunnen geven, voordat de ANBI status is gewaarmerkt door de fiscus. Vooruitlopend daarop zal op geheel vrijwillige basis alle in en uitgaven over het jaar 2016 vanaf januari 2018 bij de KvK te Arnhem ter inzage zijn. Voor sponsors in spe worden die toegezonden . 

 

 

BEREIKBAARHEID: 

Wij zijn bereikbaar per email en SMS, u krijgt BINNEN 24 UUR een nummer van een vrijwilliger die beschikbaar is. U kunt bellen of een SMS sturen naar telefoonnummer van Ton Hovestad: 06 118 38 179

of een email naar: ton.hovestadt@gmail.com, trudyypolman@gmail.com, info@ijzendoorn.net, danielle.willemze@hotmail.com, viarobb@yahoo.com

 

INLOOPAVONDEN: Belangrijke mededeling.

Vanaf september t/m April 2018 worden er weer elke maand gratis inloop avonden georganiseerd in Boerderij de Kroon aan de Randweg 2 in de Laar Oost ( oude rijksweg Elden Elst ). Deze data wordt ook gepubliceerd in de gemeentelijke nieuwsblaadjes, gratis huis aan huis in de hele regio en in de koerier. 

Dit jaar zijn er nog twee inloopavonden: dinsdag 07 november en dinsdag 12 december aanvang 19.00 tot 21.00 uur. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

De koffie staat klaar en ons team van vrijwilligers zijn er om u te helpen. Neem aub uw ID mee en de stukken waar het om gaat, we kunnen zaken die direct aangepakt moeten worden dan ook direct in behandeling nemen.

De data voor 2018 worden voor januari gepubliceerd .

 

Wilt u de stichting sponsoren? Wij kunnen uw donatie heel goed gebruiken! Op www.donate2shop.com/sbbo vindt u ons project, opgezet door een van onze geweldige vrijwilligsters: Anja IJzendoorn.

 

Lees hier meer over onze werkwijze

 

Voorwaarden

Voor aanvang van de werkzaamheden wordt er een overeenkomst met u opgemaakt waarin u de stichting sbbo machtigt om namens u te mogen optreden , U blijft in de meeste gevallen zelf verantwoordelijk voor uw inkomsten en uitgaven maar onder strikte voorwaarden , als uw situatie dit niet toelaat tekent u een bewindvoerdersovereenkomst en neemt een budgetcoach uw inkomsten en uitgaven over. 

    

Medewerkers/vrijwilligers tekenen een geheimhouding verklaring met de stichting sbbo.

 

privacy verklaring : Stichting SBBO verwerkt persoon gegevens in de zin van artikel 1 ,sub a , Wbp. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over  identificeerbare natuurlijke personen. Stichting SBBO gebruikt uw naam , adres , telefoonnummer en e mail adres om contact met u te kunnen opnemen als we een vraag hebben over uw melding. Stichting SBBO geeft nimmer inhoudelijke gegevens door aan derden van het door Stichting SBBO aangelegde dossier

 

  

 Meer over onze voorwaarden

 

Inschrijven

Om een zo goed mogelijk eerste beeld te vormen van uw situatie en schulden hebben wij een korte vragenlijst opgesteld , als u die invult krijgt u  binnen twee werkdagen een bericht

voor een afspraak bij u thuis of op locatie Wijkcentrum/zorgboerderij De Kroon Randweg 2 De Laar naast de Woonboulevard . Parkeren is vrij tegenover het winkelcentrum achter de supermarkt. 

 

Ik schrijf me in !

ANBI STATUS

Wij zijn als stichting afhankelijk van sponsoren en van vrijwilligers met specifieke kennis.

 

Zo zijn wij ook voortdurend op zoek naar sponsoren .

 

Ingeschreven met de statuten bij de KvK te Arnhem met inzage van de jaarstukken , ter beschikking omstreeks januari 2018.  De ANBI status is in behandeling.

 

 

Een van de doelstellingen van de stichting voor 2017 is het faciliteren voor vrijwilligers van ter zake doende opleidingen en cursussen op het gebied van schuldhulpverlening . .

 

Vanaf september j.l mogen wij rekenen op de support van Mr ACR Molenaar

uit Amstelveen , gespecialiseerd in bestuursrecht.

 

 Sponsoren die onze doelstelling willen ondersteunen gelieve het formulier in te vullen dan nemen wij contact met u op . Alvast bedankt.

  

Naar welke mensen is de stichting nog meer op zoek?

 

 

Bekijk onze vacatures